2022/06/30

ფიტოკატენა

დანიშნულება
ფუნგიციდურ-ინსექტიციდური მოქმედების მცენარეთა დაცვის ბიოლოგიური საშუალება ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტის მოსაყვანად
შემადგენლობა
Pseudomonas Fluorescens BA
ტიტრი
გამოყენება
ჭრაქი, ნაცარი, ოიდიუმი, ფესვის სიდამპლეები, ნაყოფის სიდამპლეები, ქეცი, ატმის ფოთლის სიხუჭუჭე, კლასტეროსპოროზი, ფიტო ფტოროზი, მაკროსპოროზი, რიზოქტოროზი, ფუზარიოზი, ვერტიცილიოზი, პითიოზი, ალტერნარიოზი, პერენოსპოროზი, შავფეხა,  ბაქტერიოზები და სხვ.
კულტურები
თესლოვანი და კურკოვანი ხეხილი, ვაზი, ბოსტნეული და ბაღჩეული, კენკროვნები, მარცლოვნები, მწვანილები, ძირხვენი და ტექნიკური კულტურები და სხვ.
დოზირება
 ხეხილი: 8-10 ლიტრი 1 ჰა ფართობზე.

მარცვლოვნები: 5-6 ლიტრი 1 ჰა ფართობზე.

კენკროვნები, ბოსტნეული და ბაღჩეული:

       ღია გრუნტი: 6-8 ლიტრი 1 ჰა ფართობზე.

       სათბურები: 1,5-2 ლიტრი ყოველ 1000 მფართობზე.

მწვანილი და სხვ.: 

       ღია გრუნტი: 5-6 ლიტრი 1 ჰა

       სათბურები:  2 ლიტრი ყოველ 1000 მფართობზე

თესლის დამუშავება: 3 ლიტრი პრეპარატი 1 ტონა თესლზე

ნაყოფის დამუშავება:(შენახვის ვადის გასახანგრძლივებლად):

5 ლიტრი პრეპარატი 1 ჰა ფართობზე მოსავლის აღებამდე

რამოდენიმე დღით ადრე

დაავადების ფართოდ გავრცელების შემთხვევაში პრეპარატის დოზირება იზრდება 20%

უსაფრთხოება
არ არის ფიტოტოქსიკური.
უსაფრთხოა ადამიანისთვის, ცხოველებისთვის, ფრინველებისთვის, ფუტკრებისთვის და სხვა სასარგებლო მწერებისთვის, გარემოსთვის.
შენახვის ვადა და პირობები
შეინახეთ მზის სხივებისგან დაცულ ადგილას +4…+10oC ტემპერატურაზე.
შენახვის პირობების დაცვის შემთხვევაში ვარგისია დამზადებიდა 6 თვის განმავლობაში

About DG

Check Also

ბიოკატენა

დანიშნულება  ფუნგიციდური მოქმედების ნიადაგის და მცენარეთა დაცვის ბიოლოგიური საშუალება ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტის მოსაყვანად   შემადგენლობა …