2022/08/12
  • ფიტოკატენა

    დანიშნულება ფუნგიციდურ-ინსექტიციდური მოქმედების მცენარეთა დაცვის ბიოლოგიური საშუალება ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტის მოსაყვანად შემადგენლობა Pseudomonas Fluorescens BA …

    სრულად
  • ბიოკატენა

  • აგროკატენა